Facebook játék

Nyereményjáték szabályzat

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Balaton-parti Kft. (Cg.: 14 09 300003, adószám: 107142542--14) 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. szám alatti társaság (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/galeriusfurdo Facebook oldalán futó üzenőfali játékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2020.05.12. 20:00 – 2020.05.20. 12:00
A Játék időtartamának meghosszabbítására való jogot a Szervező fenntartja.
A Játék időtartama meghosszabbítható a Szervező által 2020.05.27. 12:00-ig.
Sorsolás: 2020.05.27. 16:00
Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 24 órán belül.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Galerius Élményfürdő és Wellnessközpont Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (NYERJ PÁROS BELÉPŐT A GALERIUS FÜRDŐBE Ahogy tegnap ígértük, hoztunk nektek egy nyereményjátékot. Bár még nem tudjuk, pontosan mikor, de remélhetőleg hamarosan újra megtölthetitek élettel a Galerius Fürdőt! Úgy látjuk, hogy ti is alig várjátok, aminek nagyon örülünk, ezért szeretnénk nektek egy játékkal kedveskedni. Tippeljétek meg, hány liter víz található az élményfürdő 6 medencéjében! A válaszokat a bejegyzés alatt, hozzászólásban várjuk! (https://galerius-furdo.hu/elmenyfurdo/medenceink) A helyes megfejtésért cserébe pedig megajándékozunk egy egész napos, páros belépőjeggyel az Élményfürdőbe és a Szaunavilágba. A játék 2020. május 20. 12:00-ig tart, a helyes megfejtést addig nem áruljuk el. Ha több helyes válasz érkezik, sorsolással választunk nyertest.).

3. Sorsolás

A játék végén a helyes választ adó – amennyiben nem érkezik pontos válasz, a 10 legközelebbi értéket megadó – kommentelők közül kisorsolásra kerül 1 szerencsés nyertes.

A sorsolás 2020. 05. 27-én 16:00 órakor történik, egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, egy két tagból álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

4. Kik vehetnek részt a játékban?

• Aki a Galerius Élményfürdő és Wellnessközpont Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint jár el (a továbbiakban: Játékos).

• Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

• Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

• A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

• A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

• Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

• A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Nyeremények

A játék végén 1 db nyertest hirdetünk.
Nyeremény:
1 db 2 főre szóló felnőtt belépőjegy a Galerius Élményfürdő és Wellnessközpontba, mely belépésre jogosít az élményfürdőbe és szaunavilágba

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyertes nevét a Galerius Élményfürdő és Wellnessközpont Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül. 1 db nyertest hirdetünk.

Amennyiben a meghirdetett időpontban kisorsolt és kihirdetett nyertes bármilyen okból elveszíti jogosultságát a nyereményére, a Szervező fenntartja pótnyertes sorsolásának a jogát.

6. Nyertes értesítése

A nyertessel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot 3 napon belül, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

• egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

• egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

• jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

7. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. Amennyiben a nyertesnek nyereménye átvételéhez, beváltásához utaznia kell, ennek költsége a nyertest terheli.

8. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

9. Adatkezelés és adatvédelem

9.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A megadott adatokat a Szervező az adatfeldolgozón kívül harmadik fél részére nem továbbíthatja. A játék során a Játékos Facebook profilján nyilvánosan elérhető adatokon kívül nincs szükség további adatok megadására a Szervező számára, kizárólag a kisorsolt Nyertes adja meg egyéb adatait a Nyeremény kézbesítésének érdekében.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Adatkezelő
Balaton-parti Kft.
cégjegyzékszám.: 14 09 300003,
adószám: 10714254-2-14
cím: 8600 Siófok, Petőfi sétány 3
elérhetőség: info@balaton-parti.hu

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra és a jogszabály által előírt kötelezettségei teljesítésére, valamint adatgyűjtésre használja.
Az adatkezelési cél megszűnésével, de legkésőbb a Játékot követő 30 nappal az adatok törlésre kerülnek.

9.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

§ hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Facebook-on szereplő adatait Szervező megismerje és a nyereményjátékhoz szükséges mértékben kezelje, továbbá amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adóazonosítójel), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

§ feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja.

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra használja.

Játékos tudomásul veszi, hogy Szervező a közte és a Játékos  között létesülő jogviszonyra tekintettel a Játékosnak a nyereményjáték során, illetve az alatt megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendeletében (a továbbiakban: „GDPR” vagy „Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontjára tekintettel, a nyeremény átadásától számított 30 napig őrzi.


10. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

11. Vegyes rendelkezések

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook. Ennek a promóciónak nem szponzora, támogatója vagy adatkezelője a Facebook.


Ugrás az oldal tetejére